Условия

Администратор на данни

Алмасоник ЕООД е регистриран администратор на лични данни към КЗЛД от 2010г.

Лични данни, които събираме:

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, данни за контакт (телефонен номер или електронна поща), данни от документ за самоличност, данни на юридическо лице. Чрез използването на нашия сайт Вие се съгласявате със събирането, обработването и използването на Вашите лични данни. В съответствие с действащото законодателство на Република България Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни.

С каква цел използваме личните Ви данни и за какъв период от време

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

  1. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да отговорим на Ваше запитване през нашия сайт
  2. Предоставяне на поръчани от Вас продукти и услуги: използваме данните Ви, за да извършим услуги, които сте поръчали
  3. Маркетинг: периодично ще се свързваме с Вас по електронен път с информация за промоционални оферти и допълнителни продукти. Вие ще имате възможността да се абонирате или отпишете да получавате такива съобщения. Също така във всяко електронно съобщение, което Ви изпращаме, ще Ви бъде предоставена възможност да посочите, ако не желаете повече да получавате нашите материали за директен маркетинг.

Ние ще обработваме личните Ви данни, само ако имаме законово основание за това. Законовото основание ще зависи от причините, поради които сме събрали и имаме нужда да използваме Вашите данни.

В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви, за да установим договорни отношения с Вас.

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме.

Ако престанем да се нуждаем от личните Ви данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Сигурност на Вашите лични данни

Ние съблюдаваме стриктни процедури за сигурност при съхранение и разкриване на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от случайна загуба, унищожаване или увреждане. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез криптираща софтуерна програма.

Служител за защита на данните

Назначили сме служител за защита на данните (СЗД), който да наблюдава за спазването на настоящите правила. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който обработваме личните Ви данни, моля, свържете се със СЗД на a.kulelieva@almasonic.com. Имате право да подадете оплакване до наблюдаващ орган по всяко време. Комисията за защита на данните в България е главният наблюдаващ орган по отношение на Алмасоник ООД в ролята ù на администратор на данни в България.

Вашите права за защита на данните

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

  • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни и ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.         
  • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
  • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
  • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу).
  • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
  • Оттегляне на съгласие. В случаите, в които сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, изпратете попълнен формуляр за заявка на имейл до нашия СЗД на a.kulelieva@almasonic.com, или се свържете с нея по пощата на адрес: София 1330, бул.”Акад. Иван Гешов”2Е, БЦ Сердика, сграда 1, офис 411.

Comments are closed.